ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การจ่ายเงินตามมาตรา 39?, การจ่ายเงินตามมาตรา 39? หมายถึง, การจ่ายเงินตามมาตรา 39? คือ, การจ่ายเงินตามมาตรา 39? ความหมาย, การจ่ายเงินตามมาตรา 39? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

การจ่ายเงินตามมาตรา 39?

อยากสอบถามว่า การจ่ายเงินให้กับทางประกันสังคม ตามมาตรา 39 nbsp ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในกรณีนี้ -- หมายถึง nbsp คือ ดิฉันได้ทำการกับทางบริษัทฯ แห่งหนึ่ง แต่ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กพ 50 จะต้องเสีย เบี้ยตามมาตรา 39 เท่าใด nbsp ใช้เอกสารอะไรบ้างที่จะไปติดต่องานที่สำนักงาน nbsp nbsp nbsp nbsp

คำตอบ

1. เมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน (ตามมาตรา 33) ลาออกจากงานลูกจ้างยังคงได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย จากการประกันสังคมต่อไป อีก 6 เดือน

2. หากลูกจ้างมีความประสงค์จะประกันตนต่อ หลังจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

 การยื่นใบสม้คร

1. ต้องยื่นใบสมัคร ตามแบบแสดงความจำนง (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเองภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

2. สถานที่ยื่นใบสมัคร

กทม. ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่

ภูมิภาค ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

 หลักฐานการสมัคร

1. แบบแสดงความจำนง (สปส. 1-20)

2. บัตรประกันสังคมพร้อมสำเนา

3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนา

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ)

 วันเริ่มต้นการเป็นผู้ประกันตน ตามาตรา 39

          ผู้สมัครจะเริ่มต้นการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในวันที่ 1 ของเดือน ถัดจากเดือนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานประกันสังคม ตัวอย่างเช่น นาย ก. ยื่นใบสมัครเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 47 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานประกันสังคม วันที่ 5 ม.ค. 47 นาย ก. จะมีผลเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ในวันที่ 1 ก.พ. 47 เป็นต้นไป

 เงินสมทบ ที่ต้องนำส่ง

- คำนวณเงินสมทบจากฐานค่าจ้างเดือนละ 4,800 บาท อัตราเดียวเท่ากันทุกคน

- ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องออกเงินสมทบเป็น 2 เท่า ของอัตราเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนแต่ละกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องนำส่งเงินสมทบ 6 กรณี (เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) ในอัตราเดือนละ 432 (9% X 4,800)

 หน้าที่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39

1. ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากนำส่งเงินสมทบเกินกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน

2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ให้สำนักงานประกันสังคมทราบ ดังนี้

 - กรณีย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนสถานที่นำส่งเงินสมทบ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

 - กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ต้องแจ้งทันที พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน

 - กรณีประสงค์ลาออก หรือกลับเข้าทำงานและมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ณ สำนักงานประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบ

 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้รับความคุ้มครอง กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

2. การใช้การบริการทางการแพทย์ ในกรณีเจ็บป่วย จะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งได้ระบุสถานพยาบาลตามที่ได้เลือกไว้

 เหตุที่ทำให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ

1. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือน ติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)

2. ลาออก

3. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

4. ตาย

5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน

 สิทธิประโยชน์ ที่ได้รับภายหลับจากการสิ้นสภาพ

- การสิ้นสภาพตามข้อ 1.2 และ 5 จะได้รับการคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย ต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ต่อเมื่อผู้ประกันตน ได้นำส่งเงินสมทบจนครบเงื่อนเวลาที่ก่อให้เกิดสิทธิ

- การสิ้นสภาพตามข้อ 3 สามารถนับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องได้ทุกกรณี

- การสิ้นสภาพตามข้อ 4 และมีบุตรที่อยู่ระหว่างการได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร จะได้รับเงินสงเคราะห์ต่อเนื่องจนบุตรอายุครบเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง (6 ปีบริบูรณ์)

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506

การจ่ายเงินตามมาตรา 39, การจ่ายเงินตามมาตรา 39 หมายถึง, การจ่ายเงินตามมาตรา 39 คือ, การจ่ายเงินตามมาตรา 39 ความหมาย, การจ่ายเงินตามมาตรา 39 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu