ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความหมาย, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม


ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง
          ๑. ภาวะมลพิษ
          ก. อากาศเสีย
          การแก้ไขปัญหาอากาศเสีย ปัจจุบันเน้นการแก้ปัญหาควันดำและอากาศเสียจากรถยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ โดยมีการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับควันดำที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล และค่ามาตรฐานสำหรับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์    ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน  ไว้สำหรับควบคุมดูแลไม่ให้รถยนต์ปล่อยอากาศเสียเหล่านั้นเกินมาตรฐาน โดยมีกรมตำรวจและกรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานควบคุม
          การแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน โดยจะต้องมีความตื่นตัวและเข้าใจในปัญหาที่เกี่ยวกับอากาศเสีย ตลอดจนทราบถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง  เช่น ดูแลรักษาเครื่องยนต์ของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ   ให้อยู่ในสภาพดี  ซึ่งนอกจากจะช่วยลดอากาศเสียแล้วยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย   สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม      ก็ต้องเห็นใจผู้อาศัยข้างเคียงโดยไม่ปล่อยอากาศเสียที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษสูงเกินมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้จะช่วยในการกรองอากาศเสียได้ ดังนั้นจึงควรร่วมมือกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมืองด้วย

          ๒. ปัญหาทางสังคม
          ก. ชุมชนแออัด
          สำหรับปัญหาชุมชนแออัดซึ่งมักเกิดขึ้นในเมืองมากกว่าในชนบทนั้น หน่วยราชการหลักที่รับผิดชอบ คือ การเคหะแห่งชาติ และองค์กรท้องถิ่น (เช่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครองค์กรรับผิดชอบได้แก่ กรุงเทพมหานคร) โดยการปรับปรุงทั้งในด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ได้แก่ การปรับปรุงทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ทางเท้า ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะมูลฝอย  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน  การป้องกันอัคคีภัย  รวมทั้งมีโครงการต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  โดยการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อทำหน้าที่แทนผู้อยู่อาศัยในชุมชน  ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน  นอกจากนั้นการเคหะแห่งชาติยังมีการดำเนินงานในด้านความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน เช่น ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินในการทำสัญญาให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่การเคหะแห่งชาติเข้าไปปรับปรุงได้อยู่อาศัยต่อไปอย่างน้อย ๕ ปี เร่งรัดการออกฎหมายเกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติปรับปรุงชุมชนแออัด เป็นต้น
          นอกจากการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดโดยวิธีปรับปรุงทางด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นในที่ดินเดิมแล้ว ยังมีโครงการจัดหาที่อยู่ให้ใหม่สำหรับชุมชนแออัดที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจากที่เดิม  เช่น  กรณีเพลิงไหม้ ถูกไล่ที่  ถูกเวนคืนที่ดิน เป็นต้น จึงเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดให้ได้ผลอย่างจริงจัง จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
          ข. การขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการนันทนาการ
          ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เพื่อการพัก-ผ่อนหย่อนใจในเขตเมืองนั้น  กรุงเทพมหานครนับว่าประสบปัญหารุนแรงที่สุด อันเนื่องมาจากเป็นศูนย์กลางของประเทศในทุก ๆ ด้าน เช่น การบริหารประเทศ การพาณิชย์ การศึกษาเป็นต้น  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐมีนโยบายสนับสนุนให้พื้นที่ดังกล่าวที่มีอยู่เดิมคงสภาพไว้ให้มากที่สุด เช่น การเข้าไปดำเนินการในตำบลบางกะเจ้าและอีก ๕ ตำบลใกล้เคียงเนื้อที่ประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด  และการเพิ่มจำนวนพื้นที่ดังกล่าว  รัฐมีนโยบายหากเป็นการย้ายอาคารสถานที่ออกไปจากที่ดินของรัฐ   รัฐก็จะปรับปรุงบริเวณเดิมนั้นให้เป็นพื้นที่สีเขียว ดังตัวอย่างของบริเวณหน้าวัดราชนัดดาราม โดยรื้ออาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยแล้วปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้มีสวนสาธารณะรวมอยู่ด้วย  สำหรับโครงการต่อ ๆไป เช่น บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท  เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนมหาไชยบริเวณโรงงานยาสูบ บริเวณโดยรอบป้อมพระสุเมรุ ถนนพระสุเมรุ ซึ่งมีโครงการจะย้ายออกไปแล้วจัดบริเวณให้เป็นสวนสาธารณะ  ทำให้ประชาชนได้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น  ในส่วนของภาคเอกชนนั้น หากคำนึงถึงเรื่องนี้ก็สามารถจัดพื้นที่ให้โล่งว่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
          สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นรัฐมีแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและนันทนาการทั่วทั้งประเทศ ในรูปของการจัดตั้งองค์กรเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวฯ และสนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีผลต่อพื้นที่สีเขียว และพื้นที่นันทนาการของชุมชน
          ค. แผ่นดินทรุด น้ำท่วม
          ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขโดยรีบด่วน  ดังนั้น ประชาชนจึงควรให้ความร่วมมือกับทางราชการ โดยการใช้น้ำบาดาลอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ได้มีการกำหนดมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดในบริเวณเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร   และเขตบางเขน  เขตพระโขนง  เขตบางกะปิ เขตพระประแดง  และเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ  โดยให้ยกเลิกใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤติ ที่มีอัตราการทรุดของพื้นดินสูงดังกล่าว และให้มีการลดการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่อื่น ๆ ลงด้วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล กำหนดให้ผู้ที่จะทำ  การเจาะน้ำบาดาล หรือใช้น้ำบาดาล หรือระบายน้ำลงในบ่อบาดาลจะต้องได้ รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม เสียก่อน ตลอดจนมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาลด้วย
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตชนบท
          ๑. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
          เมื่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์  การแก้ไขปัญหาจึงไม่เพียงพอแต่ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนถึงเรื่องความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาให้คงอยู่ถาวรเพื่อลูกหลานเท่านั้น  หากรัฐยังต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มเนื้อที่ป่า  ทั้งป่าไม้และป่าชายเลน โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและวางแนวทางยับยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรเหล่านั้น เช่น การจัดหาที่ทำกินให้ราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมการป้องกันมิให้การทำนากุ้งมาทำลายพื้นที่ป่าชายเลน  การป้องกันมิให้เกิดปัญหามลพิษอันเกิดจากสารเคมี และจากการระบายน้ำโสโครกจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำโดยมิได้ผ่านการบำบัดเสียก่อน ตลอดจนต้องให้มีการบังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  ในการที่จะป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
          ๒. มลพิษทางด้านสารพิษทางการเกษตร
          ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านสารพิษทางการเกษตรนั้น รัฐได้ดำเนินการในหลาย ๆ เรื่อง เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ซึ่งช่องโหว่ของกฎหมายเดิมมีผลให้สารพิษหลายชนิดที่นำเข้าจากต่างประเทศสามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านการควบคุมจากทางการ ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขการประกาศควบคุมวัตถุมีพิษเสียใหม่ โดยให้นำมาขอขึ้นทะเบียนจากทางการเสียก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนั้น  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็มีการจัดฝึกอบรมการใช้สารพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารพิษแก่ประชาชนในรูปของสื่อต่าง ๆ เช่น สารคดีโทรทัศน์ โดยหวังว่าเมื่อประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วจะเป็นการช่วยลดมลพิษที่จะเกิดจากสารพิษทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย

          ดูเพิ่มเติมจากเรื่อง ชุมชนโบราณในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ เล่ม ๑๕

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความหมาย, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu