ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล?, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล? หมายถึง, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล? คือ, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล? ความหมาย, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล?

ผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิของตนเอง ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล nbsp

คำตอบ

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้แก่
1. ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพลพลภาพ
2. บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ซึ่งได้แก่
 
ก. บุตร ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว และจำกัดจำนวนบุตร เบิกได้เพียง 3 คน โดยนับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่
           
ข. คู่สมรส ของผู้มีสิทธิ
           
ค. บิดาและมารดา ของผู้มีสิทธิ
- กรณีบุคคลในครอบครัว จะต้องเป็นบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดา
- ระยะเวลาการใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
            - ผู้มีสิทธิ มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต           
            - บุตร มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนบรรลุนิติภาวะ ยกเว้นบุตรที่ไร้ความสามารถ
               หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต
            - คู่สมรส มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต
            - บิดาหรือมารดา มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต
           
 บุคคลมีสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
                       
1. สถานพยาบาลของทางราชการ ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งประเภทคนไข้ในและคนไข้นอกได้เต็มจำนวนเท่าที่จ่ายไปจริงเว้นแต่
ก. ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
            ข. ค่าห้อง ค่าอาหาร เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้
           
- ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 200 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนวัน
            - ค่าห้องและค่าอาหารที่ไม่ใช่เตียงสามัญให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 600 บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกันครั้งละไม่เกิน 13 วัน ส่วนที่เกินกว่านั้นผู้มีสิทธิต้องรับภาระเอง เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลแต่งตั้ง วินิจฉัยว่าเป็นต้องรักษาเกิน 13 วัน ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ตามจำนวนวันที่คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและออกหนังสือรับรองให้ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
           
ค. ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งทางราชการส่งไปตรวจกรณีพิเศษ ในกรณีที่เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการซึ่งสถานพยาบาลฯ ไม่สามารถให้บริการได้ และสถานของเอกชน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
           
ง. การตรวจสุขภาพประจำปี ให้ตรวจตามปีงบประมาณปีละ 1 ครั้ง ค่าตรวจสุขภาพประจำปีเบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ บุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิเบิก
                       
2. สถานพยาบาลของเอกชน ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจะเบิกได้เฉพาะคนไข้ประเภทอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เมื่อมีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนมาประกอบ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้
             
ก. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้ง ค่าซ่อมแซม ค่าห้อง และค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลของทางราชการ
           
ข. ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ต้องไม่เกิน 3,000 บาท
            ค. การตรวจสุขภาพประจำปี ไม่สามารถเบิกได้
           
3. ระยะเวลาการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก
           
- จะต้องดำเนินการเบิกภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล
            - การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ให้ยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล
           
4. วิธีการขอเบิก
กรณีเป็นคนไข้นอก (ผู้มีสิทธิ์ ในสถานศึกษา)      ขั้นตอน/แบบฟอร์ม
1.    ผู้ป่วยจะต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
 
2. กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   แบบ 7105 จำนวน 1 ชุด
3. แนบใบเสร็จรับเงิน
4.รายละเอียดการเบิกเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    จำนวน 1 ฉบับ
5. ตรวจสอบความถูกต้อง
6. จัดทำหนังสือส่งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
7.สำนักงานเขตพื้นที่รับเอกสาร  ขออนุมัติเบิกเงิน วางฏีกา โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์และแจ้งการโอนเงิน
 
กรณีเป็นคนไข้นอก (ผู้มีสิทธิ์ ในสำนักงานเขตพื้นที่ /ข้าราชการบำนาญ) 
 
ขั้นตอน/แบบฟอร์ม
1. ผู้ป่วยจะต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
2. กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 จำนวน 1 ชุด
3. แนบใบเสร็จรับเงิน
4. ตรวจสอบความถูกต้อง
5. ส่งให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบ
6. รับเงินสด
 
กรณีเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐบาล (ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ /ข้าราชการบำนาญ)
 
ขั้นตอน/แบบฟอร์ม
1. กรอกแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7100)ณ กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. รอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แบบ 7101) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
3. เจ้าหน้าที่มอบหนังสือรับรองฉบับจริง และฉบับสำเนา 1 ฉบับ ให้ผู้มีสิทธิ แล้วนำไปส่งกับสถานพยาบาล ที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
4. เจ้าหน้าที่เก็บสำเนาคู่ฉบับ และคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
5. ไว้เป็นหลักฐาน
 
กรณีผู้ขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตร ขอให้คู่สมรสใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
1. บันทึกข้อความแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
2. เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
 
(ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 151/2546 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 และคำสั่งที่ 832/2546 ลงวันที่ 11 กันยายน 2546)
 
ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 151/2546 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546
เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    มอบอำนาจ แจ้งการใช้สิทธิ การตอบรับการใช้สิทธิ การออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
สำหรับตนเอง ข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญในสังกัด มอบอำนาจให้   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี
 
 
2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 832/2546 ลงวันที่ 11 กันยายน 2546)
เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    มอบอำนาจ แจ้งรับรองการใช้สิทธิ สำหรับตนเอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี
 
 
 

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หมายถึง, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คือ, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ความหมาย, เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu